WHEN I ASKED KEIKO NAKA, the proprietor of Ton-Ton Japa […]...